Utenos regioninio profesinio mokymo centro Laisvos darbo vietos

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 1 d.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 21 d. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

 1. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją. Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje.
 2. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
 4. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 5. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriui darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,9-13,3.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 9 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (A.Volano g. 2, Vilnius) 117 kab. arba elektroniniu paštu smmin@smm.lt arba registruotu laišku adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Dokumentų originalai pateikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną. Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 2191106.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga, buveinės adresas Aukštaičių g. 5, LT-28234 Utena, kodas 111965099, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, skelbia konkursą Utenos regioninio profesinio mokymo centro suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjo pareigoms eiti (struktūrinių padalinių vadovų grupė). Pareigybės lygis – A2. Pareigybės paskirtis – efektyvios skyriaus veiklos užtikrinimas. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. liepos 22 d.
Pretendentų atrankos posėdis vyks 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis - privalumas);
2. turi turėti ne mažesnį kaip 0,5 metų pedagoginio darbo stažą; ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais bei kitais su švietimo administravimu ir politika susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
4. žinoti Utenos regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Utenos RPMC) struktūrą, darbo tvarkos, etikos kodekso, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos taisykles, elektrosaugos reikalavimus;
5. išmanyti profesinio mokymo programų, profesinio rengimo standartų, ugdymo planų,
ugdymo organizavimo formas ir metodus bei kitus ugdymo proceso ypatumus; teikiamų mokymo paslaugų rūšis;
6. išmanyti pedagoginio personalo valdymo teisinius klausimus, motyvacijos formas,
atostogų suteikimo, individualių darbo ginčų sprendimo tvarką, prašymų, skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarką, konkurencijos principus, darbo grafikų sudarymo reikalavimus, profesinės etikos normų reikalavimus, reklamos ir marketingo specifiką;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
8. turėti įgūdžių strateginio planavimo, administravimo valdymo, švietimo politikos įgyvendinimo srityje;
9. gebėti rengti ir įforminti dokumentus, vadovaujantis dokumentų rengimo ir apskaitos reikalavimais;
10. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus šiai pareigybei bei mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų B1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);
11. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (informacinių technologijų žinias ir gebėjimus, pakankamus darbui kompiuteriu profesinėje veikloje vartotojo lygiu, mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer programomis).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą (2 priedas).

Pretendentai dokumentus privalo pateikti adresu:
Aukštaičių g. 5, LT-28234 Utena, Utenos regioninio profesinio mokymo centro personalo specialistui (201 kab.), pirmadieniais - penktadieniais nuo 7.30 iki 11.00 ir nuo 11.30 iki 16.00 val. Dokumentus pateikti iki 2021m. rugpjūčio 4 d.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie skelbiamą konkursą:
mokyklos tinklalapyje http://www.utenosrpmc.lt

lt_LT