Svarbi informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

936 Views

Utenos regioniniame profesinio mokymo centre visas ugdymo procesas nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdomas nuotoliniu būdu.

(išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa, profesinio mokymo privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu)

  • Mokiniams, besimokantiems pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą ir neturintiems sąlygų mokytis namuose ar patiriantiems mokymosi sunkumų pandemijos metu, nuo sausio 25 d. VGK sprendimu yra sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu mokykloje, jiems teikiama specialistų pagalba, įvairių dalykų konsultacijos, nemokamas maitinimas.
  • Mokymo(si) procesą prižiūri ir nuotoliniu būdu pagalbą teikia direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, grupių/klasių vadovai, socialinė pedagogė.
  • Visa aktuali informacija skelbiama elektroniniame dienyne TAMO. Mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną prisijungia prie elektroninio dienyno TAMO susipažinti su informacija.
lt_LT