Utenos regioninis profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga, buveinės adresas Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena, kodas 111965099, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, skelbia konkursą Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotojo (-jos) infrastruktūrai pareigoms eiti (struktūrinių padalinių vadovų grupė).

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – Centro ūkio priežiūros, materialinio aprūpinimo, statinių ir patalpų eksploatavimo ir remonto, saugių ir palankių darbui ir mokslui aplinkų užtikrinimas, vadovavimas ūkio grupės darbuotojų darbui, jų vertinimas.

Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

Darbo užmokestis – pareiginės algos koeficientas nuo 8,2 (1485 Eur).

Darbo laiko norma – 40 valandų (1 etatas).

Darbo vieta – Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. gruodžio 5 d.

Konkurso pabaigos data 2022 m. gruodžio 22 d. (imtinai).

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2022 m. gruodžio 29 d. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, inžinerijos studijų krypties (bendroji inžinerija, statybos inžinerija, mechanikos inžinerija, elektronikos ir elektros inžinerija, gamybos inžinerija, chemijos ir procesų inžinerija, sausumos transporto inžinerija) išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis), privalumas – magistro kvalifikacinis laipsnis.
 2. Turėti ne mažesnę kaip trijų metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar struktūriniam padaliniui;
 3. Turi išmanyti, mokėti, žinoti:
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešosios įstaigos ūkinę veiklą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, reikalavimus;
 • Savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus priklausančius Centrui vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Excel, Power Point), naudotis internetu;
 • Utenos RPMC pastatų ir juose esančių visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;
 • Higienos normas ir taisykles;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo tvarką įstaigoje;
 • Įstaigos priešgaisrinės saugos taisykles,  saugaus darbo taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • Utenos RPMC elektros ūkiui ir priešgaisrinei saugai keliamus reikalavimus. 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 1. Kontroliuoja ir koordinuoja Centro ūkinę veiklą, prižiūri ją reglamentuojančių teisės aktų vykdymą, vizuoja Centro direktoriaus įsakymus ūkinės veiklos klausimais;
 2. Vykdo LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, Centro direktoriaus įsakymus, sprendimus, potvarkius, užduotis bei nurodymus.
 3. Padeda Centro direktoriui formuoti ir įgyvendinti Centro ūkinės veiklos tikslus ir uždavinius;
 4. Vykdo Centro ūkinės veiklos tikslus ir uždavinius;
 5. Teikia siūlymus Centro direktoriui dėl pavaldžių darbuotojų priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, skatinimo, atlyginimų ir jų priedų nustatymo bei nuobaudų skyrimo; užtikrina Centro darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
 6. Organizuoja ir vykdo Centro materialinių vertybių nurašymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. Kontroliuoja ir vykdo Centro transporto priemonių apskaitą ir tinkamą eksploatavimą;
 8. Kontroliuoja ir vykdo šiluminio mazgo, elektros ūkio, vandens valymo įrenginių ir kitų inžinerinių įrenginių ir tinklų eksploatavimą ir priežiūrą, remontą ir renovavimą;
 9. Kontroliuoja Centro sąmatas kapitalinio ir einamojo remonto darbams, bei kitas sąmatas, susijusias su administracine ir ūkine veikla;
 10. Kontroliuoja, kaip vykdoma Centro ekspozicinių pastatų, statinių, materialinių vertybių techninės būklės priežiūra, apsauga ir priešgaisrinė sauga; prižiūri praktinių mokymų priešgaisrinės saugos klausimais vykdymą;
 11. Centro direktoriaus nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu arba kai dėl kitų priežasčių jis negali eiti pareigų (atlikti funkcijų), steigėjui pavedus pavaduoja Centro direktorių;
 12. Atlieka kitas su priskirtų administruoti padalinių veikla susijusias funkcijas ir Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 13. Rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, vadovauti pavaldžių Centro darbuotojų darbui;
 14. Kontroliuoja įrengimų, mechanizmų, esančių Centro mechaninėse dirbtuvėse, valgykloje, bendrabučio – mokomajame korpuse, maisto pramonės praktinio mokymo centre, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centre, praktinio mokymo pirmame ir antrame korpusuose, naudojimą.
 15. Rūpinasi žaliavomis ir medžiagomis reikalingomis Centro veiklai; kontroliuoja įrengimų ir mechanizmų techninę apžiūrą, savalaikį objektų aprūpinimą mechanizmais, įrankiais, darbo priemonėmis, autotransportu; rūpinasi savalaikiu pavaldžių darbuotojų aprūpinimu darbo priemonėmis;
 16. Užtikrina priešgaisrinės saugos, pastatų apsaugos sistemų veikimą Centre;
 17. Organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, atlieka pirkimų organizavimo priežiūrą; dirba su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, organizuoja ir vykdo elektroninius pirkimus; konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais; rengia ir teikia pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 18. Direktoriaus pavedimu atstovauja Centrą pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 19. Bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir kitomis institucijomis;
 20. Užtikrina, kad laiku būtų atliktas Centro šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui, taupų energijos šaltinių ir technikos panaudojimą;
 21. Organizuoja darbuotojų evakuaciją iš patalpų, avarijos, stichinės nelaimės ar gaisro atveju.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 2. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 3. Užpildytą pretendento anketą (2 priedas).

Pretendentai dokumentus privalo pateikti adresu:

 Aukštaičių g. 5, LT-28234 Utena, Utenos regioninio profesinio mokymo centro personalo specialistui (201 kab.), pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.30 iki 11.00 ir nuo 11.30 iki 16.00 val. (asmeniškai, registruotu laišku, elektroniniu paštu). el. p. svetlana.guigiene@utenosrpmc.lt

Informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 389) 69 151

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 22 d. (imtinai). Atrinkti kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie skelbiamą konkursą:

Centro tinklalapyje http://www.utenosrpmc.lt

 

Kandidatų į laisvą darbo vietą asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka, saugomi tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Pasibaigus atrankai kandidatų asmens duomenys bus sunaikinami.