2016-1-LT01-KA116-022772 “Mano praktika užsienyje“

in Erasmus+ programos projektai

Erasmus + programos mobilumo projektas  “Mano praktika užsienyje “  Nr. 2016-1-LT01-KA116-022772  

 

 

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokinių ir absolventų – tame tarpe  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių, socialinę atskirtį  patiriančių, rizikos grupėms priklausančių –profesine profesines žinias, praktinius įgūdžius ir kompetencijas,  siekiant didinti jų verslumą,  gerinti jų būsimą integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje, atliekant stažuotes  ES verslo įmonėse ir profesinio rengimo institucijose.     

Utenos regioninio profesinio mokymo centro tarptautiškumo  strategijos 2015–2020 metams tikslas – plėtoti tarptautinę dimensiją  profesinio mokymo kokybei  ir jo konkurencingumui užtikrinti siekiant parengti  absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje.

 Utenos regioninio profesinio mokymo centro tarptautiškumo  strategijos 2015–2020 metams  uždaviniai:

  1. Didinti pirminio, tęstinio profesinio mokymo tarptautiškumą.
  2. Remti Utenos RPMC bei užsienio šalių mokinių, mokytojų ir darbuotojų  judumą.
  3. Plėtoti Utenos regioninio mokymo infrastruktūrą, skirtą judumui.

Įgyvendinant vieną iš pagrindinių taptautiškumo uždavinių:  taikyti  ECVET  vertinimo sistemą  profesiniame mokyme, plėtojant kvalifikacijų pripažinimo sistemą,  bus pasirašyti 2 savitarpio supratimo memorandumai su Danijos Zealando verslo koledžiu ir Rezeknės technikumu bei parengti  pasiekimų pripažinimo kriterijai ir  pripažinimo tvarka.

2016 m  planuojame stažuotis išsiusti 71 visų specialybių mokinys į 8 ES šalis, iš jų 8 mokiniai vyks į profesinio mokymo institucijas ir 63 mokinių vyks į konkrečias darbo vietas verslo įmonėse.  Iš jų net 25 našlaičiai, mokiniai iš socialiai  remtinų ar mažesnes galimybes turinčių šeimų bei 14 spec. poreikius turintys mokinių. 

Įgyvendinant   antrą tarptautiškumo kryptį -  Profesijos mokytojų ir mokytojų bei personalo kompetencijų stiprinimą, planuojame, kad kvalifikaciją kels 8 profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai:

  • į Danijos ZBC stažuotis vyks kepėjo specialybės mokytoja, kuri kels kvalifikaciją pyrago ir konditerinių  gaminių  srityje.  
  • 3 profesijos mokytojai vyks kaimyninės Lenkijos verslo įmones, kur konkrečioje darbo vietoje kels savo kvalifikaciją automobilių gedimų diagnostikos ir remonto, maisto ruošimo ir turistų aptarnavimo srityse. 
  • 2 profesijos mokytojai vyks į Italiją į verslo ir maisto perdirbimo įmones, kur vienas mokysis verslo organizavimo, o kitas sūrių gamybos paslapčių.
  • 2 administracijos darbuotojai vyks į Maltą, kur kels kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo, tarptautinių mokinių ir mokytojų mainų organizavimo srityse bei tobulins anglų kalbos įgūdžius.

Įgyvendinant  3 tarptautiškumo uždavinį - Užsieniečių profesijos mokytojų, mokytojų pritraukimas, siekiant, kad Utenos RPMC taptų tarptautiniu mastu patraukliu  profesinio mokymo centru, integruotu į tarptautinę  profesinio mokymo erdvę,  kad vyktų nuolatinis tarptautinės  profesinio, suaugusiųjų  ir neįgaliųjų mokymo patirties perėmimas-  planuojame pasikvieti vieną dėstytoją iš "New Service” atvykti į Utenos RPMC 5 dienų mokymo vizitui ir centro mokomojoje virtuvėje pamokytų mūsų centro profesijos mokytojus ir mokinius gaminti itališkus ir patiekalus iš jūros gėrybių.   Utenos RPMC,  kaip priimančioji organizacija, 2016 m. planuoja priimti stažuotis mokytojus ir mokinius iš Suomijos ir Latvijos,  įgyvendinant tų šalių ERASMUS+ programos projektus.

Projekte planuojama, kad dalyvius į stažuotės vietą palydės lydintysis asmuo, kuris bus ne daugiau kaip 5 dienas, išskyrus atvejus,  kai stažuotis vyks mokiniai su spec. poreikiais, tada lydintis asmuo bus su dalyviais visą stažuotės laiką.

Pagrindinės veiklos

1.1 dalyvių informavimas.

1.2 nuolatinis ryšių palaikymas su partneriais.

2.1 dalyvių atranka

2.2 detalių stažuočių programų sudarymas ir sutarčių pasirašymas su priimančiomis organizacijomis ir siunčiančiais partneriais, dalyviais.

2.3 dalyvių parengimas. 

2.4  bilietų ir draudimų  užsakymas ir pirkimas. 

2.5 kelionė į stažuotės vietą,  stažuočių  laikotarpis, grįžimas į Lietuvą

3.1 stažuočių rezultatų aptarimas su priimančiomis organizacijomis paskutinę stažuotės dieną.

3.2 stažuočių rezultatų aptarimas su Utenos RPMC

3.3 dalyvių apklausos rengimas.

3.4 įgytų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių užskaitymas

4.1 nuolatinis Utenos RPMC narių informavimas apie projekto eigą.

4.2 informacinio stažuotės stendo parengimas ir informacijos apie projekto eigą Utenos RPMC tinklalapį patalpinimas

Chartija padės stiprinti vietos, nacionalinę ir tarptautinę įmonių (visų pirma MVĮ) ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų partnerystę bei tinklus. Mokiniai dirbs šių organizacijų socialinių partnerių įmonėse, todėl sustiprės bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių MVĮ ir Utenos RPMC

DAR VIENA VASARA AUSTRIJOJE 

IŠVYKA Į VENECIJĄ

STAŽUOTĖ LENKIJOJE

STAŽUOTĖ ITALIJOJE

UTENOS RPM CENTRO MOKYTOJA STAŽUOJASI ITALIJOJE

UTENOS RPM CENTRO MOKINIAI IŠVYKO STAŽUOTIS Į LENKIJĄ

STAŽUOTĖ LATVIJOJE

STAŽUOTĖ LENKIJOJE NOWY SĄCZ MIESTE

APIE MUS RAŠO

STAŽUOTĖ ROSKILDĖJE

EUROPOS PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ SAVAITĖS RENGINYS UTENOS RPM CENTRE

ITALIJOS VIRTUVĖS DIENOS UTENOS RPM CENTRE

BŪSIMIEJI VIEŠBUČIŲ DARBUOTOJAI STAŽUOJASI TENERIFĖJE

SAVAITGALIS NEPAKARTOJAMAME LORO PARKE

Utenos RPM centro mokytojai stažavosi Lenkijoje

STAŽUOTĖ SAULĖTOJE PIETŲ ITALIJOJE

STAŽUOTĖ MALTOJE

UTENOS RPM CENTRO PROJEKTŲ SKYRIAUS VEIKLA - LATVIJOS SPAUDOJE

STAŽUOČIŲ VIDEO