2017-1-LT01-KA116-034835 „Išbandyk save darbe“

in Erasmus+ programos projektai

ERASMUS + programos mobilumo projektas „Išbandyk save darbe“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-034835

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti tarptautiškumą, sudarant lygias galimybes mokiniams, absolventams  ir darbuotojams dalyvauti ES projektuose.

Uždaviniai:

Tobulinti 77 mokinių ir absolventų – tame tarpe  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių, socialinę atskirtį  patiriančių, rizikos grupėms priklausančių –  profesines žinias, praktinius įgūdžius ir kompetencijas,  siekiant didinti jų verslumą,  gerinti jų būsimą integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje, atliekant stažuotes  ES verslo įmonėse ir profesinio rengimo institucijose.  

 1. Stiprinti 10 profesijos mokytojų ir centro personalo profesines ir pedagogines kompetencijas.
 2. Siekiant, kad Utenos RPMC taptų tarptautiniu mastu patraukliu profesinio mokymo centru, integruotu į tarptautinę  profesinio mokymo erdvę,  pasikviesti 4 užsienio šalių specialistus mokymo vizitams.

2017 m  stažuotis išsiųsime 77 įvairių  specialybių mokinius į 7 ES šalių priimančiąsias organizacijas, iš jų 12 mokinių vyks į profesinio mokymo institucijas,   65 mokiniai vyks į konkrečias darbo vietas verslo įmonėse.  Iš jų  22 našlaičiai, mokiniai iš socialiai  remtinų ar mažesnes galimybes turinčių šeimų, 18 spec. Ugdymo poreikių turintieji mokiniai. 

Stažuotės vyks 12 srautų:

 1. 3 srautai po 4 mokinius vyks į šias užsienio profesinio  mokymo institucijas: Danijos ZBC  verslo kolegiją, Latvijos Rezeknės technikumą bei Suomijos Winnova mokymo centrą. 
 2. 3 srautai po 8 mokinius vyks Į Lenkijos Centrum Wspierania Szkół-Europejskie programy Edukacyjne. Į stažuotes  vyks 24 automechaniko, maisto pramonės darbuotojo, konditerio,   apdailininko ir kt.  specialybių mokiniai ir absolventai.   
 3. 2 srautai po 8 mokinius vyks į Maltos Future focus Ltd. Maltoje stažuosis virėjo, viešbučių darbuotojo, apdailininko ir kt. specialybių mokiniai ir absolventai.  
 4. 2 srautai po 7 virėjo, viešbučių bei maisto pramonės darbuotojo, konditerio, apdailininko, ir kt. specialybių  mokinius vyks   stažuotis į  Italijos į statybos verslo, maisto perdirbimo,  turizmo  įmones.   
 5. 2 srautai po 6 viešbučių darbuotojo specialybės mokinius, turinčius spec. poreikių vyks  į Ispanijos IEC Temis.

Įgyvendinant antrą tarptautiškumo kryptį -  profesijos mokytojų ir personalo kompetencijų stiprinimą, planuojame, kad kvalifikaciją tobulins  10 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojai:

 • 1 profesijos mokytojas ir 1 administracijos darbuotojas vyks į kaimyninės Lenkijos profesinio mokymo institucijas, kur tobulins savo kvalifikaciją statybos ir profesinio mokymo organizavimo srityse.
 • 2 administracijos darbuotojai bei 2 mokytojai,   dirbantys  su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių,  vyks į Ispanijos Temis stebėjimo vizitams.
 • 2 pedagoginiai darbuotojai ir 2 anglų kalbos mokytojai  vyks į Maltą, kur tobulins kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo,  tarptautinių  mokinių ir mokytojų mainų organizavimo srityse bei tobulins profesinės anglų kalbos įgūdžius.

Įgyvendinant  3 tarptautiškumo uždavinį - užsieniečių profesijos mokytojų pritraukimas, siekiant, kad Utenos RPMC taptų tarptautiniu mastu patraukliu  profesinio mokymo centru, integruotu į tarptautinę  profesinio mokymo erdvę,  kad vyktų nuolatinis tarptautinės  profesinio, suaugusiųjų ir neįgaliųjų mokymo patirties perėmimas-  planuojame pasikvieti 4 užsienio verslo įmonių darbuotojus dėstymo vizitams Utenos RPMC:

 1. Planuojama, kad BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH atsius profesionalų mėsininką pravesti praktinių užsiėmimų centre esančiame sektoriniame maisto pramonės praktinio mokymo centre.  Svečias praves mokymus profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams bei verslo įmonių darbuotojams.
 2. Planuojama pasikvieti Italijos "New Service”  organizacijos dėstytoją  Antonio Trivento į Utenos RPMC.  Antonio yra dukart pasaulio ir triskart Europos picų kepimo čempionas. Jis  Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre  praves picų kepimo ir makaronų gamybos kursus  profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams ne tik iš Utenos RPMC,  bet ir panašaus profilio Lietuvos profesinių mokyklų bei verslo įmonių darbuotojams.
 3. Į Utenos RPMC atvyks du dėstytojai iš Italijos. Vienas iš jų sektoriniame maisto pramonės centre praves ekologiškos duonos, pyrago ir jo gaminių mokymus profesijos mokytojams ir maisto pramonės  darbuotojo, konditerio ir virėjos specialybių mokiniams bei Aukštaitijos regiono ūkininkams ir verslo įmonių darbuotojams. Antras įmonės atstovas  prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre praves  verslumo ir darbo vietos kūrimo mokymus.

Utenos RPMC,  kaip priimančioji organizacija, 2017 m. planuoja priimti stažuotis mokytojus ir mokinius iš Suomijos ir Latvijos,  įgyvendinant tų šalių ERASMUS+ programos projektus.

Projekte planuojama, kad dalyvius į stažuotės vietą palydės lydintysis asmuo, kuris bus ne daugiau kaip 6 dienas, išskyrus atvejus,  kai stažuotis vyks mokiniai su spec. ugdymosi poreikiais, tada lydintis asmuo bus su dalyviais visą stažuotės laiką.

Pagrindinės veiklos

1.1 dalyvių informavimas.

1.2 nuolatinis ryšių palaikymas su partneriais.

2.1 dalyvių atranka

2.2 detalių stažuočių programų sudarymas ir sutarčių pasirašymas su priimančiomis organizacijomis ir siunčiančiais partneriais, dalyviais.

2.3 dalyvių parengimas. 

2.4  bilietų ir draudimų  užsakymas ir pirkimas. 

2.5 kelionė į stažuotės vietą,  stažuočių  laikotarpis, grįžimas į Lietuvą

3.1 stažuočių rezultatų aptarimas su priimančiomis organizacijomis paskutinę stažuotės dieną.

3.2 stažuočių rezultatų aptarimas su Utenos RPMC

3.3 dalyvių apklausos rengimas.

3.4 įgytų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių užskaitymas

4.1 nuolatinis Utenos RPMC narių informavimas apie projekto eigą.

4.2 informacinio stažuotės stendo parengimas ir informacijos apie projekto eigą Utenos RPMC tinklalapį patalpinimas

Chartija padės stiprinti vietos, nacionalinę ir tarptautinę įmonių (visų pirma MVĮ) ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų partnerystę bei tinklus. Mokiniai dirbs šių organizacijų socialinių partnerių įmonėse, todėl sustiprės bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių MVĮ ir Utenos RPMC.

UTENOS RPM CENTRO MOKINIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

UTENOS RPM CENTRO MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

UTENOS RPM CENTRO MOKINIAI IŠVYKO STAŽUOTIS Į LENKIJĄ

STAŽUOTĖ SUOMIJOJE

SKELBIAMA MOKINIŲ ATRANKA Į STAŽUOTES LENKIJOJE

APDAILININKO, KONDITERIO IR VIRĖJO SPECIALYBIŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

URPM CENTRO MOKINIAI IŠVYKO STAŽUOTIS Į LENKIJĄ

STAŽUOTĖ LENKIJOJE

STAŽUOTĖ TOLIMOJOJE MALTOJE

STAŽUOTĖS MALTOJE VIDEO

STAŽUOTĖ DANIJOJE

STAŽUOTĖ TENERIFĖJE

SAVAITGALIS LORO PARKE

MOKINIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

VIEŠBUČIŲ DARBUOTOJO SPECIALYBĖS MOKINIAI STAŽUOJASI TENERIFĖJE

UTENOS RPM CENTRO DARBUOTOJŲ STAŽUOTĖ TENERIFĖJE

SVEČIAI IŠ ITALIJOS

DĖMESIO, MOKINIŲ ATRANKA Į STAŽUOTĘ LATVIJOJE

UTENOS RPM CENTRO BŪSIMIEJI APDAILININKAI STAŽUOJASI ITALIJOJE

UTENOS RPM CENTRE VIEŠI SVEČIAI IŠ ITALIJOS

UTENOS RPM CENTRO BŪSIMOS VIRĖJOS STAŽUOJASI LATVIJOJE