2018 m. veiklos programa

1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją IT, mokinių motyvavimo, socialinių įgūdžių formavimo srityse.

2. Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, organizuojant bendrus renginius, psichologinius užsiėmimus, tėvų susirinkimus ir kita.

3. Gerinti pamokų lankomumą, bendradarbiaujant su mokinių tėvais, seniūnijų darbuotojais, savivaldybės vaiko teisių apsaugos specialistais, policijos pareigūnais.

CENTRE VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Utenos regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Centro) vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos II dalies, vidurinio, formaliojo profesinio mokymo programų pirmajai kvalifikacijai įgyti vykdymą Centre 2018–2019 mokslo metais.

Psichologo 2018 m. veiklos planas

 Psichologo veikla Centre:

  1. Konsultavimas
  2. Psichologinis įvertinimas
  3. Psichologinis švietimas
  4. Psichologo darbo dokumentų pildymas ir tvarkymas