CENTRE VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Utenos regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Centro) vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos II dalies, vidurinio, formaliojo profesinio mokymo programų pirmajai kvalifikacijai įgyti vykdymą Centre 2019–2020 mokslo metais.