Kitos tvarkos

Dėl Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Nuotolinio darbo organizavimo tvarka

Darbo organizavimo tvarka karantino laikotarpiu

Utenos regioninio profesinio mokymo centro asmens duomenų saugojimo politika

Utenos regioninio profesinio mokymo centro asmens duomenų apsaugos pažeidimo aptikimo ir pašalinimo taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Poveikio priemonių taikymo tvarka, netinkamai besielgiantiems mokiniams

Kasmetinė darbuotojų vertinimo tvarka

Metodinės veiklos organizavimo nuostatai

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Bendrabučio nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo tvarka

Etikos kodeksas

Gimnazijos skyriaus nuostatai

Mokytojų, pedagoginių darbuotojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Praktinio mokymo paslaugų teikimo maisto sektoriniame praktinio mokymo centre tvarkos aprašas

Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatai

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės

Mokytojų atrankos į stažuotes ir stažuočių vykdymo tvarkos aprašas

Prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Profesinio mokymo skyriaus nuostatai

Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus nuostatai

Dokumentų suderinimo, tvirtinimo ir darbuotojų supažindinimo su vidaus norminiais dokumentais tvarka