Utenos regioninis profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga, buveinės adresas Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena, kodas 111965099, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, skelbia konkursą Utenos regioninio profesinio mokymo centro Sektorinio praktinio mokymo centro vadovo pareigoms eiti (skyrių, sektorių, kitų padalinių vadovų, vedėjų grupė).

Pareigybės pavadinimas – Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

Darbo užmokestis – 1867,44 Eur (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

Darbo laiko norma – 40 valandų (1 etatas).

Darbo vieta – Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

 

Konkurso paskelbimo data 2023 m. rugsėjo 22 d.

Konkurso pabaigos data 2023 m. spalio 20 d. (imtinai).

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2023 m. spalio 24 d.

Apie tikslesnį pokalbio laiką atrinkti kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinio darbo patirtį, organizacinio, vadovaujamo, vadybinio darbo patirtį;
 3. Mokėti lietuvių kalbą trečiuoju valstybinės kalbos mokėjimo lygiu, vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimu Nr. 1688 (suvestinė redakcija nuo 2022-03-18);
 4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). Kitų kalbų mokėjimas yra privalumas;
 5. Turėti darbo planavimo bei organizavimo įgūdžių, būti komunikabiliam, gebėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti Sektorinio praktinio mokymo centro darbą, mokėt i analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti greitai spręsti iškilusias problemas;
 6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, taikyti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, gebėti dirbti ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Įstaigos įstatus, Dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, darbo kodeksą, įstaigos teisės aktus.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovauja Sektorinio praktinio mokymo centro darbui, siekdamas įgyvendinti Utenos regioninio profesinio mokymo centro strateginius tikslus, profesinio mokymo norminių dokumentų, direktoriaus įsakymų, profesinio mokymo programų ir planų reikalavimus.
 2. Gerina besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.
 3. Sudaro sąlygas profesijos mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.
 4. Koordinuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės mokymo forma, vykdymą.
 5. Stiprina profesinio mokymo įstaigos bendradarbiavimą su verslo institucijomis:

5.1. atlieka situacijos analizę;

5.2. kviečia specialistus naujoms mokymo programoms rengti;

5.3. kviečia specialistus mokytojų  kvalifikacijai tobulinti.

 1. Bendradarbiauja su šalies profesinio mokymo institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, savivaldybėmis, užsienio partneriais dėl mokytojų ir mokinių stažuočių.
 2. Didina profesinio mokymo patrauklumą, organizuojant mokymus, diskusijas, seminarus, konferencijas.
 3. Dalyvauja projektinėje veikloje.
 4. Gerina Sektorinio praktinio mokymo centro veiksmingumą ir kokybę.
 5. Kontroliuoja Sektorinio praktinio mokymo centro užsakymų vykdymo eigą, teikiamų paslaugų bei gaminamos produkcijos kokybę.
 6. Atlieka profesijos mokytojų ugdymo turinio kokybės kontrolę, vykdant ne įstaigos mokinių mokymo veiklas.
 7. Analizuoja darbo rinkos pokyčius.
 8. Bendradarbiaujant su direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei skyrių vedėjais kuruoja mokymo programas, inicijuoja naujų programų rengimą.
 9. Kontroliuoja Sektorinio praktinio mokymo centro materialinių vertybių judėjimo apskaitą.
 10. Saugo darbdavio turtinius ir neturtinius interesus.
 11. Dalyvauja inventorizacijoje.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (2 priedas).

 

Pretendentai dokumentus privalo pateikti adresu: 

Aukštaičių g. 5, LT-28234 Utena, Utenos regioninio profesinio mokymo centro personalo specialistui (201 kab.), pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.30 iki 11.00 ir nuo 11.30 iki 16.00 val. (asmeniškai, registruotu laišku, elektroniniu paštu). el. p. svetlana.guigiene@utenosrpmc.lt

Informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 389) 69 151

Dokumentus pateikti iki 2023 m. spalio 20 d. (imtinai). Atrinkti kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie skelbiamą konkursą:

Centro tinklalapyje: www.utenosrpmc.lt

 

Kandidatų į laisvą darbo vietą asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka, saugomi tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją.

Pasibaigus atrankai kandidatų asmens duomenys bus sunaikinami.