Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis: 1554,96 Eur (priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).

Reikalavimai: Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;

Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus;

Gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;

Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;

Išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio ir profesinės reputacijos;

Išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti savo darbe;

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

Privalumai: Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

Pedagoginio darbo patirtis;

Patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas);

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo dokumentą (jeigu turi).

5. Gyvenimo aprašymą;

6. Pažymą dėl įtariamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

 

Pretendentas gali pateikti motyvacinį laišką, rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 16.00 val. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, 201 k. personalo specialistas, Aukštaičių g. 5, Utena.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbio su visais pakviestais pretendentais.

Atranka vyks 2023 m. vasario 14 d. (antradienį). Laikas bus praneštas individualiai.

Data iki kurios pateikiami dokumentai – 2023 m. vasario 12 d.

Telefono numeris pasiteirauti: 8-389 69151

Elektroninio pašto adresas:  svetlana.guigiene@utenosrpmc.lt

Pareigybės pavadinimas – viešųjų pirkimų organizatorius.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis: 1474,98 Eur

Reikalavimai: Turėti aukštąjį išsilavinimą (teisės, vadybos, finansų ar ekonomikos srityse – privalumas);

Gerai išmanyti ir pritaikyti LR teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

Pasižymėti analitiniu mąstymu, organizuotumu, būti orientuotu (-a) į rezultatus, efektyvumą;

Gebėti rinkti bei sisteminti informaciją;

Turėti patirties dirbant su CVP IS ir CPO sistemomis (privalumas);

Turėti gerus bendradarbiavimo, komunikacijos ir derybinius gebėjimus;

Gebėti dirbti su MS Office programomis.

Darbo funkcijos: Organizuoja ir vykdo įstaigai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

Rengia būtinus dokumentus, užtikrina tinkamą kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymą, vykdo tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja jų pretenzijas, rengia atsakymų į pareikštas pretenzijas projektus, rengia informaciją suinteresuotiems kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūros rezultatus;

Rengia mažos vertės pirkimų sutartis, teikia jas pasirašymui, kontroliuoja jų vykdymą bei saugojimą ir įstatymų nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

Rengia kitus sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais;

Vykdo elektroninius viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis.

Privalumai: Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas);

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą.

 

Pretendentas gali pateikti motyvacinį laišką, rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 16.00 val. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, 201 k. personalo specialistas, Aukštaičių g. 5, Utena.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbio su visais pakviestais pretendentais.

Atranka vyks 2023 m. vasario 15 d. (trečiadienį). Laikas bus praneštas individualiai.

Data iki kurios pateikiami dokumentai – 2023 m. vasario 12 d.

Telefono numeris pasiteirauti: 8-389 69151

Elektroninio pašto adresas: svetlana.guigiene@utenosrpmc.lt