adult-education

Mokykloms vykdomas mokinių profesinis orientavimas, informuojama apie profesinio mokymo galimybes,  vedami patyriminiai užsiėmimai, išbandant įvairias technologijas ir susipažįstant su konkrečiomis specialybėmis.

Per technologijų pamokas praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose ir specializuotuose kabinetuose mokiniams suteikiama galimybė susipažinti su technologiniais procesais, operacijomis, technologine įranga, darbo priemonėmis.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokytojus kartu su profesijos mokytojais  vesti integruotas ar atviras pamokas.

PRAKTINIO MOKYMO UŽSIĖMIMAI

TECHNOLOGINIS MOKYMAS

 • Ekonominės informacijos vaidmuo valdymo sistemoje.
 • Įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sudėtis, tarpusavio ryšys
 • Buhalterinių sąskaitų esmė.
 • Kas yra apskaitos procesas ir jo organizavimas.
 • Kas yra mokesčių sistema?
 • Kaip apskaičiuojama pagamintos produkcijos savikaina ir kt.

Užsiėmimų laikas ir trukmė derinami su mokyklų atstovais.

Bendrojo ugdymo įstaigose technologijų dalyko paskirtis – taikant aktyvaus mokymo ir mokymo(si) metodus, modernias darbo, informacijos valdymo, medžiagų pažinimo ir apdorojimo technologijas kūrybinėje veikloje, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti gyvenimui būtinų (pvz., problemų sprendimo)  įgūdžių ir gebėjimų, mokytis įvairių technologijų, atrasti dominančią technologijų sritį ir, vadovaujantis dizaino principais, kurti ir planuoti karjerą.

Prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre ir kitose Centro erdvėse (dirbtuvėse, laboratorijose) mokiniai gali siekti technologijų dalyko programos tikslų. Mokytojai kartu su Centro profesijos mokytojais gali organizuoti integruotas/atviras technologijų (konstrukcinių medžiagų) dalyko pamokas įvairiomis temomis:

 • Projektavimas ir braižybos pagrindai.
 • Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas.
 • Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais.
 • Konstravimo ir gamybos technologijos.
 • Pramonės ir paslaugų šakos ir kt.