Svarbi informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

1 View

Utenos regioniniame profesinio mokymo centre ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu

  • Mokymo(si) procesą prižiūri ir nuotoliniu būdu pagalbą teikia  direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, socialinė pedagogė, grupių/klasių vadovai.
  • Visa aktuali informacija skelbiama elektroniniame dienyne TAMO. Mokiniai, mokytojai ir socialinė pedagogė ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną prisijungia prie elektroninio dienyno TAMO susipažinti su informacija.
  • Mokymosi procesas organizuojamas naudojant elektroninio dienyno TAMO, MOODLE aplinkas. Rekomenduojama taikyti ir kitus, jau ir anksčiau naudotus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus („Google“, „Facebook“, „Messenger“, „Skype“, el. paštą ir kt.).

 NUOTOLINIS MOKYMAS – tai sinchroninis mokymosi būdas Zoom platformoje (vaizdo pamokos), Moodle virtualioje mokymosi  aplinkoje ir kt.

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo. 

lt_LT