Projektas – ,, Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nuo 2022 m. spalio mėnesio mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame projekte

,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinis orientavimas – neatsiejama visaverčio mokinio ugdymo dalis, kad iš mokyklos jis išeitų jau turėdamas žinių apie tai, kaip veikia darbo pasaulis, žinantis savo polinkius ir ateities karjeros galimybes.

Profesinio orientavimo paslaugos – profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Tai reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą.

Įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galėtų pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir tolesniuose jo etapuose.

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 • pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus;
 • remiantis asmenine ateities vizija, gebėti kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
 • Įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugų teikimas (atsižvelgiant į individualius mokinio, klasės poreikius).
 • Renkantis profesiją (9-10 kl. mokiniams) bus teikiama pagalba įsivertinant savo norus ir gebėjimus, dominančių specialybių privalumus ir trūkumus, galimybes įsidarbinti.
 • Įsigijusiems profesiją, bus teikiama informacija apie studijų programas kolegijose, aukštosiose mokyklose.
 • Darbo paieškos konsultavimas – (CV) gyvenimo aprašymo parengimas, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu ir kt.
 • Mokiniai atlikę testus galės įsivertinti savo asmenines savybes, gabumus, interesus ir pomėgius.
 • Sužinos kur ieškoti informacijos, susijusios su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis.
 • Mokinių profesinio veiklinimo organizavimas (organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla).

Teikiama informacija mokinių tėvams šiomis temomis:

 • Profesijos ir mokymosi programos pasirinkimas.
 • Stojimo sąlygos ir priėmimo tvarka į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, kitas Lietuvos profesines ir aukštąsias mokymo įstaigas.
 • Situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės.

Judita Baltrūnaitė

Centro karjeros specialistė
Aukštaičių g. 7B, Utena. 21 kabinetas.
El. p.: judita.baltrunaite@utenosrpmc.lt
Tel.: 8 655 42050