“Utenos regioninio profesinio mokymo centro pastato, esančio Aukštaičių g. 5, Utenoje, modernizavimas
Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0009

Projekto metu buvo modernizuoti Utenos regioninio profesinio rengimo centro pastatai, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą. Pasiekta C energetinio naudingumo klasė, sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymas bei užtikrinta pastato infrastruktūros atitiktis higienos normoms.
Visi projekto stebėsenos rodikliai pasiekti. Projekto metu buvo pagerintos pastato energetinės savybės, apšiltintos išorės sienos ir dalis nešiltinto stogo, tai leis sutaupyti 227,247 MWh/metus norminės šilumos energijos. Bendras energijos kasmetinis energijos sutaupymas 45, 30 proc.

ERASMUS + PROGRAMOS PROJEKTAS „MOKOMĖS IR KURIAME EUROPĄ KARTU“

Nr.. 2020-1-LT01-KA116-077498

Projekto pradžia – 2020-09-01
Projekto pabaiga – 2021-08-31
Projekto darbo grupė:
Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė
Atsakinga užsienio kalbos kursus ir žinių patikrinimą OLS – Asta Gasiene
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, rengiant mokinius, tarp jų ir absolventus, gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje.
Projekte dalyvaus:
• 76 mokiniai, tarp jų ir absolventai, kurie vyks į trijų savaičių stažuotes Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Kipre;
• 14 profesijos mokytojų;
• 6 atvykstantys verslo įmonių atstovai.
Į stažuotes vyks 76 mokiniai bei absolventai. Bus organizuota 13-a srautų.
Du srautai po 4 mokinius keliaus į Latvijos Rėzeknės technikumą ir Kazimierza Wielkieg vardo Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr.4 Lenkijoje. Mokiniai bus integruoti į šių mokyklų mokymo procesą.
11-a 68 mokinių bei absolventų srautų vyks praktikuotis į šias šalis:
• Nowy Sącz miesto Lenkijoje autoservisus, viešbutį Beskit bei Sadeskio medaus perdirbimo įmonę.
• Maltos viešbučius ir jų restoranų virtuves, Birkirkaros automobilių TAC, statybos ir verslo įmones.
• Kipro verslo įmones.
• Įvairias Italijos verslo įmones, viešbučius bei jų restoranus, kur tobulins žuvies bei jūros gėrybių paruošimo, lankytojų aptarnavimo, duonos ir picų kepimo įgūdžius. Į Italiją keliaus virėjo, viešbučių darbuotojo, konditerio ir kt. specialybių mokiniai.
• Mokiniai, turintys spec. poreikių, į Ispanijos Pueto de la Cruz miesto viešbučius ir verslo įmones.
Suplanuotos stažuotės padės įgyvendinti Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos (toliau TS) iškeltą uždavinį, numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Sėkmingai bus organizuojamos Utenos RPMC mokinių stažuotės užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes.
Dalyviai, norintys vykti į stažuotes, registruosis internetu ir užpildys anketą. Atrinktieji bus informuojami el. paštu arba telefonu trumpąja žinute.
Su mokiniais vyks lydintys asmenys, padėsiantys stažuotės dalyviams adaptuotis. Su grupėmis, turinčiomis spec. poreikių mokinių, lydintis asmuo bus visą laiką. Su grupe, kurioje bus tik spec. poreikių turintys dalyviai, vyks du lydintys asmenys.
Užsienyje stažuosis 14 Utenos RPMC profesijos mokytojų.
Keturi profesijos mokytojai vyks su darbo ir mokymo stebėjimo vizitais: vienas virėjo ir vienas pieno profesijos mokytojas lankysis Kazimierza Wielkieg vardo Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr. 4 Lenkijoje ir du profesinio mokymo organizatoriai (Utenos RPMC paslaugų ir statybos skyriaus vedėja bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui) Kipro Limassolio profesinėse mokyklose.
Dešimt įvairių specialybių profesijos mokytojų po du praktikuosis šiose užsienio verslo įmonėse: Nowy Sącz miesto Lenkijoje autoservisuose, Italijos įmonėje New service, Maltos mėsos perdirbimo, Prancūzijos ir Ispanijos verslo įmonėse.
Profesijos mokytojų ir vadovaujančio personalo atranka bus vykdoma, vadovaujantis 2020–2021m. vadovo, pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų, soc. pedagogo kvalifikacijos tobulinimo planais.
Šios profesijos mokytojų stažuotės užsienyje padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Tai bus pasiekta organizuojant Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti mokinių integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes bei organizuojant Utenos RPMC mokytojų ir darbuotojų stažuotes užsienio šalių verslo įmonėse ir stebėjimo vizitus profesinio mokymo institucijose.
Planuojami trys atvykstamieji 5–7 dienų trukmės trijų verslo įmonių šešių specialistų mokymo vizitai Lietuvoje:
• Iš Austrijos atvyks mėsininkas ir IT specialistas. Mėsininkas organizuos mokymus Utenos RPMC profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams, Aukštaitijos ūkininkams (jautienos išpjaustymas ir jos produktų gamyba). Kärnten BTV IT specialistas mokys kurti mažus vaizdo klipus, naudojant naujausią IT techniką.
• Du Estijos KU Events OÜ įmonės specialistai (virėjas ir pobūvių apipavidalintojas) organizuos trijų dienų mokymus pobūvių organizavimo ir aptarnavimo bei proginių patiekalų ruošimo temomis.
• Du Latvijos įmonės Knauf mokymo centro darbuotojai organizuos mokymus centro apdailininko specialybės mokiniams, regiono profesijos mokytojams ir statybinių organizacijų atstovams apie gipso kartono naudojimo naujoves.
Atvykstamieji mokymo vizitai padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, numatantį skatinti Centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius Centro ir kitų šalies, užsienio partnerių profesinio mokymo įstaigų mokytojams, socialiniams partneriams, tobulinant profesines žinias, tarpkultūrines kompetencijas, didinant pakantumą kitoms tautoms ir kultūroms. Tai bus įgyvendinta, pasikviečiant užsienio šalių profesijos mokytojus ir verslo įmonių darbuotojus atvykstamųjų dėstymo vizitų į Utenos RPMC.
Visi stažuočių dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus.

Projektas “Praktika Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre”
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0012

Projekto partneriai:
1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras,
2. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla,
3. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla,
4. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla,
Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre praktiką atliks 150 mokinių iš 4 Aukštaitijos regiono profesinio mokymo įstaigų: Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Ukmergės technologijų ir verslo, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro.
Mokiniai mokysis moderniuose prekybos ir buhalterinės apskaitos laboratorijose ir klasėse. Naudosis moderniausia prekybos įranga ir priemonėmis. Praktiniai mokymai vyks pagal 2 mokymo programas ir 8 modulius po 40 val.:
Pagal apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą bus mokoma 5 modulių:
1. Buhalterines apskaitos tvarkymas.
2. Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje.
3. Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
4. Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas.
5. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
Pagal Pardavėjo-kasininko modulinę profesinio mokymo programą vyks praktiniai mokymai 3 modulių:
1. Prekių priėmimas ir sandėliavimas.
2. Pirkėjų aptarnavimas.
3. Materialinių vertybių apskaitos vykdymas.
Dėl šių priežasčių mokiniai galės įgyti profesinę kvalifikaciją ir įgūdžius, atitinkančius darbo rinkos poreikius, mokysis naudodamiesi moderniausiomis technologijomis, dirbs su modernia įranga, kokia naudojasi verslo įmonės. To pasėkoje absolventai geriau adaptuosis darbo rinkoje/išsilaikys darbo rinkoje. Mokiniams nebereikės vykti išgyvenamosios vietos į didmiesčius įgyti aukščiau minėtas specialybes. Sumažės jaunimo migracija iš regiono. Išaugs Utenos RPMC populiarumas ir patrauklumas, kaip modernios profesinio rengimo įstaigos, regiono ir verslo bendruomenėse. Pakils profesinio mokymo prestižas visuomenėje.

Projekto pradžia – 2020-11-11
Projekto pabaiga – 2022-05-11

Projektas “Praktinių įgūdžių įgijimas Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre”
Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0008

Projekto partneriai:
1. Marijampolės profesinio rengimo centras,
2. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras,
3. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla,
4. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla,
5. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla,
6. Zarasų profesinė mokykla.
Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre praktiką atliks 259 mokiniai iš 6 profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą. Mokiniai dirbs moderniuose mėsos, pieno, perdirbimo, duonos, pyrago gaminių bei konditerijos laboratorijose.

Praktiniai mokymai vyks pagal 3 mokymo programas:
1. Konditerio modulinės profesinio mokymo programos (3 modulius:
1. Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba, (40 val.).
2. Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba, (40 val.).
3. Kreminės konditerijos gamyba, (40 val.). Viso 40 mokinių.
2. Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos š4 modulius:.
1. Duonos ir pyrago kepinių gamyba. (40 val.)
2. Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba, (40 val.)
3. Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba. (40 val.)
4. Pieno gaminių gamyba, (40 val.). Viso 64 mokiniai.
3. Virėjo modulinės profesinio mokymo programos 3 modulius:
1. Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas. Temomis: Mėsos pusgaminių gaminimas ir Paukštienos pusgaminių gaminimas, (40 val.).
2. Tautinio paveldo patiekalų gaminimas. Tema: Tautinio paveldo patiekalų gaminimas (šakočių, šimtalapių, skilandžių gamyba), (40 val.).
3. Saldžiųjų patiekalų gaminimas. Tema: Kremų gaminimas, (40 val.)
Viso 155 mokiniai.
Projekto pradžia – 2020-11-04
Projekto pabaiga – 2022-05-04

Projektas  Žinios. Įgūdžiai. Darbas

Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0010

Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“  

Projekto pradžia: 2019 gruodžio 09 d.  

Projekto pabaiga: 2021 rugsėjo  30 d.   

Projekto vadovė: Nijolė Gailešienė  

Paramos suma: 366.993,00 EUR.  

Projekto tikslas – padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigos infrastruktūrą.  

Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: plėtoti infrastruktūrą, susijusią su profesinio mokymo programų, priskiriamų architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims švietimo sričių įgyvendinimu. 

Projekto tikslinė grupė –Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokiniai, kurių lūkestis – aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių paslaugos.  

Projekto metu buvo atnaujinta 5 specialybių: staliaus, automobilių mechaniko, konditerio, virėjo ir viešbučių darbuotojo mokymo programoms reikalinga mokymo bazė. Buvo  įsigyta 5 komplektai įrangos, priemonių, baldų ir suremontuota 2 kabinetai ir automechanikų praktinio mokymo dirbtuvių grindys bei apžvalgos duobė.  

Projektu siekta – užtikrinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą ir sudaryti sąlygas aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių įgyvendinimui Utenos rajone. Įgyvendinus projektą bus suteiktos galimybės teikti ne tik aukštesnės kokybės profesinį mokymą, bet ir padidės mokymo įstaigos prestižas bei patrauklumas.  

 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

„Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką“

08.6.1-ESFA-V-911-20-0010

Utenos regioninis profesinio mokymo centras įgyvendina projektą skirtą bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims Projekto metu bus siekiama bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis traukti į neformalųjį mokymą bei pagerinti jų įsidarbinimo galimybes, suteikti naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius.

Projekto tikslinė grupė: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs Utenos miesto gyventojai (nuo 29 metų).
Projekto metu dirbama trimis kryptimis: vykdomas projekto dalyvių psichologinis įgalinimas, karjeros konsultavimas bei neformalus mokymas.

Siūlomos šios mokymo programos:

1.  Neformaliojo profesinio mokymo, skirtos ekonomiškai neaktyviems asmenims:

 • Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32072301),
  360 val.
 • Moterų plaukų kirpimo, dažymo ir šukuosenų formavimo neformaliojo profesinio mokymo
  programa (N32101203), 306 val.
 • Drabužių taisymo ir vaikiškų drabužių siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programą (N43072302), 180 val.
 • Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programą (N43072303), 90 val.
 • Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa (N43101301), 54 val.
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa (296081073), 160 val.
 • Saldžiųjų patiekalų gaminimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32101302), 270 val.

2. Neformaliojo švietimo programos, skirtos bedarbiams:
2.1. Darbas individualiai. Praktiniai veiklos vykdymo aspektai, 8 val.
2.2. Verslo pradžiamokslis naujokams, 40 val.
2.3. Socialiniai tinklai ir interneto svetainių kūrimas, 40 val.

Projekto dalyviai, sėkmingai užbaigę projekto veiklas, galės lengviau įsilieti į darbo rinką: bus įgavę pasitikėjimo savimi, atradę savo stipriąsias savybes ir įgiję neformalųjį išsilavinimą.

Planuojama, kad persikvalifikuos ar darbo įgūdžius patobulins ne mažiau kaip 80 asmenų.

Projekto pradžia: 2019-01-22

Pabaiga: 2022-12-30

Projekto biudžetas: 43 995,74 EUR, iš jų ES lėšos – 39 586,58 EUR, vykdytojo ir partnerio lėšos – 4409,16 EUR.

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo.

Projekto mokymai vyksta Suaugusiųjų mokymo skyriuje, Aukštaičių g. 7B, Utena.

Kontaktai pasiteiravimui: Projekto vadovė Jolita Lilionienė, tel. 8-640-34795

Esame Projekto parneriais „Turi profesiją – turi ateitį!“

Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Esame Projekto partneriais „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-000 (Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla)

Projektas „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS STATYBOS SPMC VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRE”

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0014

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo įstaigų, vykdančių formalias statybos sektoriaus profesinio mokymo programas, mokinių kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir statybininkų profesinio mokymo patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, įkurtame Vilniaus statybininkų rengimo centre ( toliau SSPMC).

Projekto uždavinys – suteikti projekte partnerio teisėmis dalyvaujančių profesinio mokymo įstaigų mokiniams praktinius įgūdžius, reikalingus įgyti statybos sektoriaus kvalifikaciją ar kompetencijas.

Projekto veikla – vykdyti profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi reikalingos įrangos ar infrastruktūros statybos srities profesinio mokymo programų vykdymui, mokinių praktinius mokymus.

Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio statybos sektorinio praktinio mokymo centro, mokytis į Vilniaus Statybininkų rengimo centre įsikūrusį Statybos SPMC pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Projekto fiziniai rodikliai:

mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal apdailininko formalią profesinio mokymo programą;
mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal santechniko formalią profesinio mokymo programą;
mokiniai, kurie mokėsi Statybos SPMC pagal šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo montuotojo formalią profesinio mokymo programą.
Planuojama vykdyti praktinius mokymus šių projekto partnerių profesinio mokymo įstaigų mokiniams: Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Švenčionių profesinio rengimo centro, Zarasų profesinės mokyklos, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir šios mokyklos Kaišiadorių skyriaus. Mokymai vyks pagal partnerių mokyklose vykdomų formalių profesinio mokymo programų pasirinktas modulių dalis. Kiekvienai partnerio mokyklai bus sudaromos atskiros akademinės mokinių grupės ir bus mokoma pagal individualų su mokykla suderintą turinį, vykdymo planą bei grafiką. Mokymus ves Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau VSRC) profesijos mokytojai, naudojant statybos sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, įrangą, mokymo priemones.

Projekto rezultatas – profesinio mokymo paslaugų suvienodinimas įvairiose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose ir kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius suteikimas 140 mokinių. Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas statybos SPMC Vilniaus statybininkų rengimo centre “ prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.

Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame
praktinio mokymo centre”

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Projekto tikslas – Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir
patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniame praktinio mokymo centre
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kartu su 12 partnerių vykdo projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas
sektoriniame praktinio mokymo centre”, skirtą partnerių mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui sektoriniame
praktinio mokymo centre. Projekto metu planuojama, kad sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 168
asmenys. Projektas skatina praktinių įgūdžių įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą,
didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį.
Projekto partneriai:
Tauragės profesinio rengimo centras
Alytaus profesinio rengimo centras
Švenčionių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
Kupiškio technologijų ir verslo mokykla
Biržų technologjų ir verslo mokykla
Šiaulių profesinio rengimo centras
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Panevežio profesinio rengimo centras
Smalininkų technologjų ir verslo mokykla

 

JUNGTINIO PROJEKTO „ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!“

PROJEKTAS NR. 10-025-J-0001-J01-00004

JP projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas Utenos maisto pramonės ir prekybos praktinio mokymo centruose.

JP projekte dalyvauja 71 mokinys (10 grupių po 5-10 mokinius), kurie atvyksta mokytis į Utenos sektorinius maisto pramonės ir prekybos praktinio mokymo centrus pagal virėjo, apskaitininko, pardavėjo-kasininko E. pardavėjo-konsultanto formaliojo profesinio mokymo programas iš 5 profesinio mokymo įstaigų:

1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro,

2. Rokiškio profesinio mokymo centro,

3. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos,

4. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos,

5. Zarasų profesinės mokyklos.

· 52 mokiniai (7 grupės,) pagal virėjo modulinę profesinio mokymo programas mokosi Karštųjų patiekalų ir pusgaminių gaminimas ir apipavidalinimas modulio;

· 9 mokiniai (1grupė) pagal apskaitininko modulines profesinio mokymo programas mokosi Turto dokumentų tvarkymo ir registravimo apskaitoje modulio;

· 5 mokiniai (1grupė) mokosi pagal Pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programą mokosi Materialinių vertybių apskaitos vykdymas modulio.

· 5 mokiniai (1grupė) mokosi pagal E pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programą mokysis Prekių pirkimas ir priėmimas, sandėliavimas modulio.

 

40 proc., t.y. 29 mokinių praktinio mokymo metu Utenos maisto pramonės ir prekybos praktinio mokymo centruose pagerina skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat visi mokiniai tobulina bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

JP projekto trukmė – JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 m. balandžio 3 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 28149,65 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!”

PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE

PROJEKTAS NR. 10-010-J-0001-J01-00014

 

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse.

JP projekte dalyvauja 4 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

1 mokinys pagal staliaus mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB „ Utenos Šilas“ įmonėje;

1 mokinys pagal suvirintojo mokymo programą pameistrystės forma mokysis UAB „USM ENGINEERING“ įmonėje;

1 mokinys pagal virėjo mokymo programą pameistrystės forma mokosi – MB „ERMIHOUSE“;

1 mokinys pagal apskaitininko mokymo programą pameistrystės forma mokosi UAB „Lakaja“ įmonėje;

JP projekte numatyta, kad bent 2 mokiniai, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat visi mokiniai tobulina bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

 

JP projekto trukmė – JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-09-09 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. kovo 29 d.

Projekto finansavimo suma – 20965,73 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

     JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!”

PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE  PROJEKTAS 

Nr. 10-010-J-0001-J02-00006

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse. JP projekte dalyvaus 3 Utenos regioninis profesinio mokymo centro mokiniai,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.  JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 3 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma): 3  mokiniai pagal maisto (mėsos ir  paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą, (43072101)   pameistrystės forma mokėsi UAB “Rokiškio pieno gamyba” įmonėje.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

JP projekto trukmė – JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-01 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. kovo 29 d.

Projekto finansavimo suma – 16938,57 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.